اینکوترمز و روش های بین المللی حمل کالا

روش های بین المللی حمل : روش های خرید کالا و حمل و نقل عمومی چیست . اختصار اینکوترمز به چه معناست . گروه E ، گروه F ، گروه C و گروه D در حمل و نقل بین المللی چه معنایی دارند. آیا با اصطلاحات EXW  ، FCA  ، FAS ، FOB  ، CFR  ، CIF  ، CPT  ، CIP  ، DAF ، DES ،DEQ ، DDU  ، DDP ، DEQ ، DDU و DDP مخفف چه عباراتی است و چه زمانی به کار برده می شود.

اینکوترمز  

اینکوترمز مخفف اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی می باشد. اگر دقت کنید اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی معادل عبارت  International Commerce Terms (به اختصار Incoterms یا همان اینکوترمز) است. هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. و بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز می شود یا حداقل تا میزان ملاحظه ‌ای کاهش می‌یابد.

استفاده از اصطلاحات تجاری بین‌المللی از قبیل FOB یا CIF در قراردادهای فروش بین‌المللی بسیار رایج است به نحوی که امروزه کمتر قرارداد خرید و فروشی پیدا می‌شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات نباشد.   اتاق بازرگانی بین‌المللی برای اولین بار عبارات و اصطلاحات مزبور را در سال ۱۹۳۶ گردآوری و تحت عنوان «اصطلاحات تجاری بین‌‌المللی (اینکوترمز)» منتشر کرد.  آخرین ویرایش این اصطلاح مربوط به سال ۲۰۱۰ می باشد.

روش حمل بین المللی و طبقه بندی اینکوترمز

 گروه E : نقطه عزیمت درمبدأ است . براساس این طبقه بندی فروشنده تنها باید کالا را در محل خود در اختیار خریدار بگذارد . کلیه هزینه های حمل از درب کارخانه تا بندر و همچنین کرایه بین المللی این روش حمل بین المللی برعهده خریدار قرار بگبرد.

گروه F : در این طبقه بندی فروشنده قسمت اعظمی از کرایه را پرداخت نمی کند. در این طبقه بندی فروشنده ، کالا  را به شرکت حمل تعیین شده  از طرف خریدار تحویل دهد.

 گروه C :  در این طبقه بندی فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت می کند. بر این اساس فروشنده موظف است قرارداد حمل کالا را بدون قبول مسئولیت منعقد کند. در این حالت بیمه و مسئولیت آسیب نرسیدن به کالا بعهده فروشنده نیست .

 گروه D : در این روش حمل بین المللی نقطه ورود کالا که به موجب آنها فروشنده  هزینه ها  و خطرهای متوجه کالا را  تا رسیدن به مقصد تقبل می کند.

جدول زیر شامل نام کامل و ترجمه ی اسامی اولیه هرکدام از یازده قاعده می باشد.

  تحویل کالا در محل کار (کارخانه)   Ex-work EXW E
  تحویل کالا در محل تعیین شده به حمل کننده   Free Career FCA F
  تحویل کالا در کنار کشتی   Free Alongside Ship FAS
  تحویل کالا روی عرشه کشتی   Free on Board FOB
  ارزش کالا و کرایه تا بندر مقصد   Cost and Freight CFR C
  ارزش کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد   Cost, Insurance and Freight CIF
  پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد   Carriage Paid To CPT
  پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد   Carriage and Insurance Paid To CIP
  تحویل کالا در پایانه ی حمل   Delivered at Terminal DAT  D
  تحویل کالا در محل مقرر در مقصد   Delivered at Place DAP
  تحویل کالا در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق گمرکی   Delivered Duty Paid DDp

 

گروه E

نقطه عزیمت درمبدأ

 • EXW مخفف اصطلاح EX Works ، تحویل کالا  در محل کار فروشنده است.

 گروه F

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

 • FCA : (مخفف Free Carrier ) تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده  : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
 • FAS : ( مخفف Free Alongside Ship )  تحویل کالا در کنار کشتی است :  تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
 • FOB : (مخفف Free On Board ) تحویل کالا روی عرشه کشتی : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده ‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 گروه C

تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل

 • CFR مخفف اصطلاح Cost and Freight  به معنای قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد :  ارزش و کرایه حمل تا مقصد . c&f  سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده  کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .
 • CIF مخفف Cost, Insurance and Freight بمعنای قیمت کالا، بیمه و کرایه  تا بندر است : ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
 • CPT  مخفف Carriage Paid To به معنای پرداخت، کرایه حمل کالا تا مقصد است :  تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
 • CIP مخففCarriage and Insurance Paid to بمعنای پرداخت، کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصداست :  تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D

– نقطه ورود کالا

 • DAF مخفف اصطلاح Delivered At Frontier، به معنای تحویل کالا در مرزتوافق شده است. « تحویل در مرز » به معنای آن است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را برای صدور ترخیص کند و در نقطه و محل تعیین شده در مرز، اما قبل از مرز گمرکی کشور همجوار، در اختیار بگذارد. اصطلاح « مرز» را می توان برای هر مرزی از جمله مرز کشور محل صدور به کار برد. بنابراین اهمیت حیاتی دارد که مرز مورد نظر همواره  با ذکر نقطه و محل، دقیقاً در اصطلاح تعریف شود. این اصطلاح عمدتاً در حمل نوع راه آهن یا جاده ای استفاده می شود، ولی برای هر نوع حملی می توان آن را به کار برد.
 •  DES مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship ، به معنای تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد است.  به این معنا است که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل هنگامی به پایان می رسد که کالا را قبل از ترخیص برای ورود، در بندر در مقصد تعیین شده، روی عرشه کشتی در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده باید کلیه ی هزینه ها و خطرات  ناشی از آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را تقبل کند. این اصطلاح را فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد( اینکوترمز).
 •  DEQ مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay ، به معنای تحویل کالا  روی اسکله در بندر مقصداست. به این معنا که وظیفه ی فروشنده در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا را پس از ترخیص برای ورود در اسکله ( بارانداز) بندر مقصد تعیین شده، در اختیار خریدار قرار می دهد. فروشنده باید کلیه مسئولیت ها و هزینه ها شامل عوارض، مالیات و سایر مخارج تحویل کالا را  در این محل تقبل کند. این اصطلاح فقط برای حمل دریائی یا آبراه داخلی می توان به کار برد ( اینکوترمز).
 • DDU مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid ، به معنای تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است.
 • DDP مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid ، تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است

روش حمل بین المللی اینکوترمز

امتیاز ما
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *