قانون متقابلیت

قانون متقابلیت ترکیه ( قانون شماره ۲۶۴۴ مورخه ۲۲ نوامبر ۱۹۳۴ )  به ۱۰ سال پس از  تاريخ  نوشتن اولین قانون اساسی تركيه در سال ۱۹۲۴ ميلادي بر مي گردد. در زمان رهبري […]