درخواست تحقیقات بازاریابی

فرم درخواست بازاریابی

فرم درخواست تحقیقات بازاریابی : این فرم برای دریافت نیازها، انتظارات و مشخصات خدمات درخواستی شما به‌منظور تهیه پروتکل خدمات توسط شرکت بین المللی بلودنیز ( Blue Deniz ) می‌باشد. خواهشمند است آن ‌را با نهایت دقت تکمیل نمایید. شایان ذکر است این فرم، یک درخواست برای ارائه خدمات می‌باشد نه یک قرارداد. تکمیل این فرم از جانب آن شرکت محترم تضمین‌کننده ارائه خدمات از جانب شرکت بلودنیز نبوده و کلیه خدمات این شرکت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی، تعیین جدول زمان‌بندی و عقد قرار داد قابل ارائه می‌باشد.

به سوالات زیر بر اساس سرویس درخواستی و با جزییات کامل پاسخ دهید: